Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Ogłoszenie na stanowisko Prezesa

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KLAKSON W LUBLINIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SM KLAKSON

Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni, znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, umiejętność zarządzania majątkiem jednostek gospodarczych, umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy, komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o niekaralności, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym, pełna dyspozycyjność.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 • - życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów, oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • - oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,(wzór 1)
 • - oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,(wzór 2)
 • - pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych, (wzór 3)
 • - oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej, (wzór 4)
 • - oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,(wzór 5)
 • - aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu składania ofert).
 • - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji. (wzór 6)

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.
Tryb przeprowadzania konkursu określa "Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny wraz z wzorami oświadczeń na stronie internetowej spółdzielni oraz w biurze siedziby spółdzielni przy ul. Szafirowej 8 w Lublinie.
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do godziny 12.00 dnia 28.05.2021 r., bezpośrednio w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie, przy ul. Szafirowej 8 w Lublinie
z dopiskiem:
Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie NIE OTWIERAĆ
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.
Statut Spółdzielni, Regulamin Konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.klaksonsm.pl

Files:
Oświadczenie do naboru na PrezesaHOT
Date 2021-01-25
File Size 723.17 KB
Download 160
Ogłoszenie na prezesa
Date 2021-05-07
File Size 561.25 KB
Download 52

INFORMACJA Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie dla osób posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych, będących w zarządzie Spółdzielni, które nie są członkami Spółdzielni

 

Dochody uzyskiwane przez spółdzielnie mieszkaniowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 865; ze zm.). Dochodem jest nadwyżka przychodów (opłat eksploatacyjnych wpłaconych za dany lokal mieszkalny) nad faktycznymi kosztami jego utrzymania. Dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem, że:

 1. został uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 2. został przeznaczony na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

W świetle ostatnich interpretacji organów skarbowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-1.4010.77.2020.1.AW z dnia 07 kwietnia 2020r.) oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015r. – sygn. akt II FSK 1025/13), do zasobów mieszkaniowych spółdzielni nie zalicza się lokali mieszkalnych osób nie będących członkami spółdzielni, posiadających odrębne prawo własności. Interpretacja ta opiera się na brzmieniu art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1645; ze zm.), z którego wynika, iż spółdzielnia zarządza mieniem swoim (np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) lub mieniem swoich członków (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przysługujące członkom). Natomiast zarządzanie przez spółdzielnię mieniem innym (prawo odrębnej własności do lokalu osób nie będących członkami spółdzielni) jest już usługą (zarządzaniem) mieniem nie stanowiącym zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Tożsame zapisy zawiera statut SM „KLAKSON”, który w § 4 ust. 3 i 4 stanowi, iż Spółdzielnia zarządza mieniem swoim oraz mieniem swoich członków (działalność tzw. „statutowa”). Natomiast z § 4 ust. 2 statutu wynika, że Spółdzielnia może również świadczyć usługi zarządu na rzecz innych osób, ale już jako działalność poza statutowa. Podkreślenia wymaga użycie sformułowania „zarządza”, co może się odnosić wyłącznie do członków spółdzielni, gdyż tylko w stosunku do tych osób spółdzielnia może wydawać wiążące decyzje (art. 18 § 5 Prawo spółdzielcze – t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 275 ze zm.). Wobec zaś osób nie będących członkami, takiej możliwości spółdzielnia już nie ma. W konsekwencji ta działalność nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, gdyż nie dotyczy zasobów mieszkaniowych spółdzielni lub jej członków, co skutkuje, iż usługa zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ostatecznie może to spowodować wzrost opłat eksploatacyjnych za lokale należące do tych osób, poprzez zweryfikowanie naliczania opłat eksploatacyjnych przez Spółdzielnię, bez uwzględniania dotychczas tego podatku w kalkulacji opłat. Uniknięciem tych perturbacji jest przystąpienie na członka Spółdzielni. Jednak decyzja taka jest autonomiczna i nie może podlegać żadnym naciskom. Intencją Zarządu przekazania niniejszej informacji jest tylko przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej.

Szanowni mieszkańcy SM „Klakson”

Z uwagi na wysoką ilość zachorowań na COVID-19 Zarząd SM „Klakson” informuje, że osobisty kontakt z biurem Spółdzielni jest obecnie niewskazany.
Przyjęcia interesantów będą jedynie w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki do czasu odwołania.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, skrzynkę na listy przy ul. Szafirowej 8.
Tel. 81 526 65 92
wtorek- czwartek /7.00-15.00/
poniedziałek /7.00-17.00/
piątek /7.00-13/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bardzo prosimy o stosowanie obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości, własny długopis).
Zarząd SM „Klakson”

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Adresy email

 • Opublikowano: czwartek, 04 luty 2021 03:56

W związku z usprawnianiem zarządzania procesem porozumiewania się ze Spółdzielnią , zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
o uzupełnienie/uaktualnienie adresów e-mail.

Prośba wynika między innymi z utrzymującej się wysokiej ilości zachorowań na COVID-19 oraz w związku z ograniczonym kontaktem z biurem Spółdzielni.
Ponadto w dużym stopniu pozwoli na usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów.

Zarząd SM Klakson

Sezon grzewczy

 • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 406
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 355
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 357
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 350

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.